Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
"Bella"bluzasy
420.00 TMT

Aýallaryň lukmançylyk köýnegi "Bella" gysga 3/4 ýeňli manžetsyz ýokary hilli we ýeňil matadan tikilen. Bu lukmançylyk köýnegi, ýakasy we gapdal goýma jübüleri bolan, reňkli formasy bilen sazlaşdyrmak aňsat. Hemmesi iki reňkdäki bezeg sebäpli: gülgüne we çal.

Köýnek metal düwmeler bilen berkidilýär, zerur bolsa çalt açyp we çykaryp bilersiňiz. "Bella" köýnekdäki bezegler  ýokary hilli, ýuwlandan ýa-da ýygy-ýygydan suwa ezilip goýlandan soň daşky görnüşini üýtgetmeýär.

Öň tarapynda şekili nygtaýan we boşluklaryň öňüni almaga kömek edýän goşmaça setirler bar. Geýim eşigi estetiki taýdan açyk we ýapyk görnüşde ýakymly görünýär.