Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
Biz barada

Hirurglar, lukmanlar, şepagat uýalary we saglygy goraýyş işgärleriniň ägirt uly jemgyýeti. Bu adamlar bolmasa durmuşymyzy göz öňüne getirmek kyn. Olar raýatlarymyzyň saglygyny goramaga degerli goşant goşýarlar. Doglan pursatymyzdan olar biziň ýanymyzda, bejerýärler, aýaga galdyrýarlar, ýylylyk berýärler we alada edýärler. Bu olaryň maksady we borjy. Ap-ak geýim we forma bu kömegiň we aladanyň gönüden-göni beýany boldy.

Biz muňa doly ynanýarys! Şonuň üçin biziň işimiz bu asylly hünär bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. Biz “Candaş üniform” kärhanasy lukmançylyk formalaryny we ýörite geýimlerini öndürmek bilen meşgullanýarys.

Döwrebap bazary önümleriň hiline uly isleg bildirýär. Şuny göz öňünde tutup, diňe tebigy we ýokary hilli matalary saýlaýarys we bezeglerimiz uzak hyzmat eder. Kärhananyň hünärmenleri her bir jikme-jigi öwrenýärler, sebäbi geýim diňe bir rahatlyk we amatlylyk däl, eýsem stil.

Biz her kimiň aýratynlygyny nygtamaga çalyşýarys! Bu erkekleriň üçin we aýallar üçin lukmançylyk eşikleri Moda hatarynda 130-dan gowrak görnüş bar. Ölçeg saýlamak hem problema bolmaz, ol bizde 42-den 78-e çenli. Şonuň üçin ýaş talyplar we tejribeli hünärmenler bizi saýlaýarlar.

Gynansagam, giň gerim hemişe görkeziji däl we moda hiç wagt bir ýerde durmaýar. Dizaýnerlerimiz we moda hünärmenlerimiz modanyň soňky tendensiýalaryna eýerýärler. Şeýlelik bilen, öz we daşary ýurt tejribämiziň esasynda häzirki zaman modelleri döredilýär.

"Сandaş üniform" formasy topary gowy önüm öndürmek ýeterlik däl diýip hasaplaýarlar. Biz ýakyn bolmaly. Biz siziň üçin işleýäris we has ýakyn bolmak üçin ýurdumyzyň merkezi şäherlerinde dükanlar açdyk. Güler ýüzli işgärler, amatly otaglar, maslahatçylar, saýlamana kömek etmäge taýyn. Gapylarymyz elmydama açyk, bize hökman baryp görüň.