Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889

Aýallar üçin

Gyzlar we aýallar üçin ajaýyp ýygyndy

Erkekler üçin

Мужская коллекция для тех, кто предпочитает стиль и комфорт.

Aýakgap

Günüň dowamynda rahatlyk

Aksessuarlar

Hakyky hünärmenler üçin iň gowusy

Medline

Italýan öndürijilerinden forma

Täze

Biz her bir müşderiniň özboluşlylygy üçin gadyryny bilýäris. Bu hili nygtamak üçin biz täze pikirler gözleýäris. Şonuň üçin biziň moda dizaýnerlerimiz moda dünýäsiniň soňky tendensiýalaryndan habarly. Bu zähmet täze önümlerimizde öz beýanyny tapdy. Emma bulardan başga…

Ýörite geýim -
biz ol hakda hemme zady bilýäris.

"Candaş Üniform", bu hil, iş geýimleriniň, aýakgaplaryň we şahsy gorag enjamlarynyň köpüsini öz içine alýar. Şeýle hem, HoReCo pudagy üçin oňaýly we çydamly forma. Hususy gurnalan önümçilikde öndürýän önümlerimiz bize amatly bahadan indiwidual tikinleri amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Lomay alyjylar üçin bolsa çeýe arzanladyş ulgamyny hödürleýäris.

Lukmançylyk-bu sungat, onuň bilen durmuşyny baglanyşdyran adam bolsa dörediji ýalydyr. Lulmançylygyň güýji ussatlykda, hereketleriň takyklygy we saglygy dikeltmekde bahasyna ýetip bolmajak sowgatdyr.
Biz her lukmançylyk hünärmeninde özboluşly, janly şahsyýet görýäris. Şonuň üçin şol aýratynlygy görkezmäge kömek edýän ýörite lukmançylyk eşiklerini döredýäris.

“Candaş Üniform” markasy - bu hünärmenler tarapyndan döredilen eşikdir. Söwda we hyzmat işgärleriniň, lukmanlaryň, aşpezleriň, dellekhanalaryň, islendik ugur boýunça hünärmenleriň hiç zat oňaýsyz bolanda öz işlerini has netijeli ýerine ýetirýändigine ynanýarys. Döwrebap enjamlar, köp ýyllyk tejribe we mydama öz üstümizde işleýänligimiz sebäpli bize ynanýarlar. Şonuň üçin diňe bir owadan däl, eýsem rahat zatlary hem etmäge çalyşýarys. Müşderilerimize ähli hormat bilen çemeleşýäris, wagtyň gadyryny bilýäris w1e pullaryny tygşytlaýarys. Dinamiki taýdan ösýäris, elýeterli bahalarda häzirki zaman eşiklerini öndürýäris, sebäbi lukman adaty eşiklerden pes bolmadyk ajaýyp hünär eşiklerini geýmäge mynasypdyr - ahyrsoňy ol ömrüniň köp bölegini işde geçirýär. Bize ol başartdy: düzüminde tebigy, dem alýan maddalaryň agdyklyk etmegi bilen ýygy-ýygydan ýuwulmaga çydamly ýokary hilli material ulanýarys. Biz tarapyndan döredilen modeller bazarda dürli reňklerde we 42-den 74-e çenli ululykda hödürlenýär.
Biziň dükanlarymyzda aýallar we erkekler üçin eşik taparsyňyz. Biz işimizde iň täze moda tendensiýalaryny ulanýandygymyza buýsanýarys.